Prva hrvatska tiskara Kramarić i M. Raguz (1909-1019.)

Amra Rešidbegović

Abstract

Najmlađa u nizu nacionalnih štamparija austrougarskog doba u Sarajevu, „Prva hrvatska tiskara
Kramarić i M. Raguz„ djelovala je kao efikasno sredstvo podrške političkoj borbi i radničkom pokretu bosanskih Hrvata, i tako prerasla u njihovu nacionalnu ustanovu.

Pored nacionalne, štamparija je uspješno obavljala i prosvjetnu funkciju, pogotovo kada je u pitanju kvalitet i značaj odšampanih publikacija, ali zbog skromnog obima produkcije to nije bilodovoljnoda preraste i u opće kulturno-prosvjetnu ustanovu. Najveći doprinos tiskara Kramarić i M. Raguz je ostvarila kao politička nacionalna ustanova bosanskih Hrvata svoga vremena.

----------------------------------------------------------------------

First Croatian printing house Kramarić i M. Raguz 

The latest printing house in series of national printing house of Austro-Hungarian period in Sarajevo, “First Croatian printing house Kramarić i M. Raguz “, was doing in an efficient way of political struggle and workers movement support of Bosnian Croats and evolved in their national institution.

Besides its national function, printing house had got its education function, especially when it concerned quality and importance of printed and published publications, but unsufficient number of publications caused that printing house could not evolve in common cultural and educational institution. The biggest contribution of the printing house Kramarić and M. Raguz gave as political ana national institution of Bosnian Croats during its time.


Keywords

„Prva hrvatska tiskara Kramarić i M. Raguz“; štamparska djelatnost; izdavačka djelatnost; austro-ugarska uprava u BiH; "First Croatian printing house Kramarić and M. Raguz“; typography; publishing; Austro-Hungarian government in B&H

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.