Biblioteka Univerziteta u Tuzli

Senad Čeliković

Abstract

Zadatak Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Tuzli je da potpomaže i unapređuje nastavno-naučni i naučno-istraživački rad na Univerzitetu. Prioritetni cilj Univerzitetske biblioteke u budućnosti je formiranje jedinstvene baze podataka o bibliotečkoj građi. Radi ostvarenja tog cilja Univerzitet u Tuzli se priključio bibliografsko-informacionom sistemu COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi). Univerzitet je pojačao i nabavku novih knjiga, a za svoje korisnike je omogućio i pristup EBSCO bazama podataka kao i nekim online servisima koji dozvoljavaju neograničen pristup svojim podacima. Prikupljanje, obrada, čuvanje i davanje na korištenje raznih vrsta bibliotečke građe, uključujući i magistarske radove i doktorske disertacije odbranjene na Univerzitetu – kao vid naučno-istraživačkog rada, dio su svakodnevnih bibliotečkih poslova koji se realizuju na odjeljenjima Univerzitetske biblioteke, pored rada sa korisnicima i drugih aktivnosti kojima ova biblioteka učestvuje u održavanju i unapređivanju
nastavno-naučnog procesa na Univerzitetu. Jedna od vrlo važnih misija sa kojom se započelo jeste i formiranje jedinstvenog univerzitetskog repozitorija. Budući da predstavlja integralni dio Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska biblioteka svojim radom i djelovanjem direktno utječe na kvalitet nastavnog procesa i naučnoistraživačke djelatnosti na Univerzitetu.

-------------------------------------------------------------------

Library University of Tuzla

Duties of University of Tuzla Library means the support and improvement educational and researching at University. Priority of University Library in the future is making a unique data base about library material. Because of that, University of Tuzla joined COBISS (Cooperative Online Bibliographic System and Services). University acquinted more new
books and it allowed access EBSCO data base for its users as for some online services which allowed unrestricted access its data base. Acquisition, processing cycle, preservation of library metarials and lending different types of library materials including master’s thesis and doctoral disertations earned at University – it’s a part of researching as well as
everyday’s library duties which are being realised in Library departments, besides users services and the other activities of this Library – in this way, Library maintenances and improves educational process of University. It’s very important thing making unique
University repository. University library is an integral part of University of Tuzla and improves grade of library service criteria within education process and research at University.

Keywords

Biblioteka Univerziteta u Tuzli; COBISS; korištenje usluga biblioteke; Library University of Tuzla; using library services

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.