Programi informacijskog opismenjavanja (teorijski okviri u području prava i medicine)

Dejana Golenko, Evgenia Arh

Abstract

Visokoškolske knjižnice u Republici Hrvatskoj u posljednjih petnaestak godina započele su s provođenjem programa informacijskog opismenjavanja. Najčešći oblici informacijskog opismenjavanja su radionice na dobrovoljnoj osnovi koje knjižničari provode ili samostalno ili kroz neformalnu suradnju knjižničara i nastavnog osoblja na različitim kolegijima. Zbog nesustavne i sporadične edukacije može se pretpostaviti da studenti na svim godinama studija posjeduju različite razine temeljnih informacijskih kompetencija, ali i potrebnih kontekstualnih informacijskih vještina, specifičnih za pojedino područje znanosti. S obzirom na mali broj istraživanja i nedostatan broj dokaza, može se pretpostaviti da ne postoji dovoljna svijest o promicanju i važnosti uključivanja formalnih programa informacijskog opismenjavanja, što može dovesti do zaključka da ili programa nema dovoljno, ili da se oni, ako i postoje, ne temelje na stvarnim potrebama studenata, nastavnika i drugih sudionika obrazovnog procesa.

Cilj je rada kvalitativnom metodom analize sadržaja relevantne literature iz područja informacijske pismenosti ukazati na neke od najvažnijih modela i standarda informacijskog opismenjavanja u području prava i medicine u svijetu. Svrha je istraživanja proširiti teorijske spoznaje i unaprijediti poučavanje informacijske pismenosti u ova dva predmetna područja u Republici Hrvatskoj. Na praktičnoj razini istraženi modeli i standardi mogu poslužiti kao okviri za izradu formalnih programa informacijskog opismenjavanja u praksi navedenih knjižnica, kao i za unaprjeđivanje prakse u knjižnicama sa sličnim iskustvom u Republici Hrvatskoj.

---------------------------------

Information literacy programmes (theoretical framework in the field of law and medicine)


Academic libraries in Croatia for the past fifteenth years have started implementing information literacy programmes for their users. Most frequent forms of information literacy programme delivery are library workshops with voluntary participation, conducted by librarians, either independently or through informal cooperation with academic staff on various courses. However, it can be assumed, because of non-systematic and sporadic information literacy programmes, that students of all years possess different levels of both generic and contextual information literacy skills in the field of law. Because of the small number of studies and the insufficient number of evidence, it can be assumed that there is not enough awareness regarding the promotion and relevance of the information literacy programmes. Thus, it can be concluded that the programmes are insufficient, or if they exist, they do not rely on the real needs of students, teachers and other participants in the educational process. The aim of the paper is to point to some of the most important models and standards of information literacy in the field of law and medicine in the world by using qualitative method of analysing the content of relevant literature in the area of information literacy in the field of law and medicine. The purpose of the research is to broaden theoretical knowledge and to improve the teaching of information literacy in the field of law and medicine in the Republic of Croatia. On a practical level, the explored models and standards can serve as a theoretical framework for creating formal programmes of information literacy in law libraries’ practice, as well as for improving practice in libraries with similar experience in other countries.


 

Keywords

informacijska pismenost u području prava; informacijska pismenost u području medicine; programi informacijskog opismenjavanja u području prava; programi informacijskog opismenjavanja u području medicine; modeli informacijske pismenosti; standardi informac

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.