Pravo na slobodan pristup informacijama u knjižnicama u okvirima međunarodnih dokumenata: između javnosti i privatnosti

Anita Konjicija-Kovač

Abstract

Pravo na slobodan pristup informacijama temeljno je ljudsko i demokratsko pravo građana garantirano međunarodnim dokumentima i zakonima pojedinih država. Na taj se način građanima daje mogućnost da dobiju uvid u podatke i dokumente koje imaju javne vlasti i državni organi te da budu obaviješteni o svim važnim pitanjima u društvu. I knjižnice kao “javne ustanove” sudjeluju u izgradnji i jačanju demokratskog društva osiguravajući svojim korisnicima slobodan i ravnopravan pristup informacijama i idejama, što je i jedna od osnovnih zadaća knjižničara i informacijskih stručnjaka. Knjižničarska udruženja, prvenstveno IFLA, u nizu dokumenata također ukazuju na važnost slobodnog i jednakog prava na pristup informacijama. No, knjižnična djelatnost u modernom društvu, kao dio informacijske politike razvijenih zemalja, mora slijediti dva načela: načelo javnosti i načelo zaštite privatnosti, tj. mora poštovati privatnost korisnika, a istovremeno omogućiti i slobodan protok podataka. U tom smislu, rad daje kratak osvrt na najznačajnije međunarodne dokumente o ljudskim pravima u kojima se garantira pravo na slobodu izražavanja i slobodan pristup informacijama te međunarodne dokumente uglavnom knjižničarskih udruženja koji u svojim tekstovima ukazuju na značaj slobodnog i jednakog pristupa informacijama za sve korisnike. Rad se na kraju kratko osvrće i na važnost zaštite prava na privatnost u knjižnicama kao neodvojivog dijela knjižnične djelatnosti u modernom društvu.

-------------------------------------------------------------------------

The right to free access to information in libraries within the framework of international documents: between the public and privacy

The right to free access to information is a fundamental human and democratic right of citizens guaranteed by international documents and laws of individual countries. In this way, citizens are given the opportunity to gain insight into data and documents held by public authorities and state bodies and to be informed of all important issues in society. Libraries, as “public institutions”, are also involved in building and strengthening a democratic society by providing free and equal access to information and ideas to their users, which is one of the basic tasks of librarians and information professionals. Library associations, primarily IFLA, in a series of documents also point to the importance of a free and equal right to access information. However, library activity in modern society, as part of the information policy of developed countries, must follow two principles: the principle of publicity and the principle of protection of privacy, i.e. it must respect the privacy of users and at the same time allow the free flow of data. In this sense, the paper gives a brief overview of the most important international human rights documents guaranteeing the right to freedom of expression and free access to information, as well as international documents mainly from library associations, which in their texts indicate the importance of free and equal access to information for all users. Finally, the paper briefly addresses the importance of protecting the right to privacy in libraries as an inseparable part of library activity in modern society.

Keywords

sloboda izražavanja; pravo na slobodan pristup informacijama; međunarodni dokumenti; knjižnice; načelo javnosti; zaštita privatnosti; freedom of expression; right to free access to information; international documents; libraries; the principle of publicit

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.