Doprinos Univerziteta “Džemal Bijedić” razvoju naučne misli u Bosni i Hercegovini

Edita Mulaosmanović

Abstract

U radu se govori o značajnom doprinosu Univerziteta “Džemal Bijedić” razvoju naučne misli u Bosni i Hercegovini. Akcenat je stavljen na izdavačku djelatnost, kojom je Univerzitet ostavio trajan pečat na bosanskohercegovačku naučnu scenu. Izdavanjem naučnoistraživačkih projekata, monografskih i serijskih publikacija, kao i doktorskim disertacijama i magistarskim radovima koji su odbranjeni na Univerzitetu, trajno se upisao među institucije čiji je naučni doprinos za Bosnu i Hercegovinu velik i značajan.

-------------------------------------------

The contribution of the University Džemal Bijedić to the development of scientific thoughts in Bosnia and Herzegovina

This paper describes a significant contribution of University “Džemal Bijedić” for developing scientific thought in Bosnia and Herzegovina. The emphasis is on publishing, which University put permanent mark at Bosnia and Herzegovina science scene. Publishing scientific-research projects, monography and serials, as PhD and MSc thesis who are passed at University, University enrolled among institutions with significant contribution to science.

Keywords

Univerzitet “Džemal Bijedić”; nauka; izdavačka djelatnost; doprinos; University of “Džemal Bijedić”; science; publishing; contribution

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.