Teorijska promišljanja o informacijskoj politici u kontekstu knjižnične djelatnosti

Anita Konjicija-Kovač

Abstract

U demokratskom društvu promocija, poštivanje i povezivanje čovjekovih prava i osnovnih sloboda temeljne su zadaće svake države. Uključivanje knjižnica u takve procese podupiru Europska unija i UNESCO različitim dokumentima koji se odnose na slobodan pristup informacijama, ulogu knjižnica u nacionalnoj informacijskoj politici, ulogu knjižnica u industriji znanja, zaštitu pisanog nasljeđa, razvoj informacijskih resursa i servisa, promicanje djelotvornog korištenja informacija i sl.

Knjižnice, arhivi i muzeji formiraju informacijsku politiku tako što utječu na pristup građana informacijama. Takva se politika regulira vladinim legislativama (zakoni, pravila, propisi, smjernice), koji opet utječu na informacijski ciklus koji predstavlja kreaciju, organizaciju, diseminaciju ili evaluaciju informacija. Nacionalna je informacijska politika niz vladinih odluka koje su određene da potiču bolju informacijsku infrastrukturu. Ona je vladin instrument koji bi u svakoj državi omogućavao najbolju moguću mrežu informacijskih službi. Te bi službe morale određenim sredstvima ispunjavati potrebe korisnika cjelovito, brzo i u primjerenom obliku. Nacionalna informacijska politika pokriva pitanja razvoja informacijskih resursa i servisa, pružanja pristupa informacijama, promicanja djelotvornog korištenja informacija, razvoj i koordinaciju nacionalnih informacijskih aktivnosti, kao i sudjelovanje u međunarodnim informacijskim aktivnostima.

-----------------------------------------------

Theoretical reflections on information policy in the context of librarianship

In a democratic society, promoting, respecting and linking human rights and fundamental freedoms are the fundamental tasks of each country. Involving libraries in such processes is supported by the European Union and UNESCO with various documents related to free access to information, the role of libraries in the national information policy, the role of libraries in the knowledge industry, the protection of written heritage, the development of information resources and services, the promotion of effective use of information and Fig.

Libraries, archives and museums form information policy by affecting citizen access to information. Such a policy is governed by governmental legislation (laws, rules, regulations, guidelines) that again affect the information cycle that is the creation, organization, dissemination or evaluation of information. The National Information Policy is a series of decisions made by governments that are designed to encourage better information infrastructure. It is a government instrument that will provide the best possible information network in each country. These services would have to meet the needs of the users with a certain amount of resources in complete, rapid and appropriate form. The National Information Policy covers issues related to the development of information resources and services, providing access to information, promoting effective use of information, developing and coordinating national information activities, as well as participating in international information activities.

Keywords

informacijska politika; nacionalna informacijska politika; knjižničarstvo; sloboda informacija; information policy; national information policy; librarianship; freedom of information

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.