Zaštita i očuvanje pisane baštine u AKM-ustanovama

Tinka Katić

Abstract

Očuvanje i prijenos kolektivne pisane memorije čovječanstva mora se temeljiti na iznalaženju učinkovita sustava nadzora i skrbi za baštinu. To, među ostalim, nalažu i važeći hrvatski zakoni (Zakon o knjižnicama i Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara) te brojni propisi proizašli iz tih zakona, a posebno Pravilnik o zaštiti knjižnične građe, Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i Pravilnik o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Zakonodavac je velike obveze glede zaštite pisane kulturne baštine povjerio Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Te je obveze glavna hrvatska knjižnica tijekom proteklih godina izvršavala uglavnom savjetodavnom i drugom zatraženom pomoći u pojedinačnim slučajevima, najčešće u tzv. “spomeničkim” (vjerskim!) knjižnicama. Pokušaj usustavljenja zaštite bilježi se početkom 1990-ih, no tek se od drugog tromjesečja 2007. na tome počinje ozbiljno raditi. U tu je svrhu izrađen Program zaštite i očuvanja knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra.

U radu će se predstaviti ciljevi i način provedbe Programa unutar AKM-zajednice. Posebno će se istaknuti problemi, ali i mogućnosti njihova rješenja (npr. uspostava jedinstvenog sustava matičnih knjižnica, suradnja svih zainteresiranih strana).

---------------------------------------------------------------

Conservation and preservation of written cultural heritage in ALM-institutions

Preservation and transmission of collective written of the manhood memory must be founded by searching an efficient system of control and care for heritage. This is reccomended by valid Croatian legislation (Zakon o knjižnicama i Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara) and provisions derived from this legislation, especially Pravilnik o zaštiti knjižnične građe, Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i Pravilnik o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Legislator gave the main role in preservation of written cultural heritage to the Croatian National and University Library (NUL). During the past decades, this function was fulfilled by consultations and by offering help in individual cases, mostly in so called memorial libraries. Although the establishment of the preservation system had begun in early 1990-ies, the serious work in preservation started during the second quarter of the year 2007 within Preservation and Conservation Program of the cultural heritage in libraries.

In the paper the tasks and the methodology of the Program will be presented as well as its implementation in ALM-institutions. Implementation problems and possibilities of their resolving will be accentuated (ex., establishment of jedinstveni sustav matičnih knjižnica cooperation of all interested parties).          

Keywords

zaštita i očuvanje pisane baštine; Nacionalna i sveučilišna knjižnica; jedinstveni sustav matičnih knjižnica; AKM-ustanove; conversation and preservation of the written cultural heritage; AKM-institutions

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.