Personalne bibliografije istraživača u okviru COBISS-a i informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (E-CRIS.BH)

Dženana Tuzlak

Abstract

Primjena novih tehnologija i Interneta u savremenom svijetu unijela je velike promjene i u poslovanju biblioteka koje postaju važan segment u razvoju nauke, obrazovanja, istraživanja, ekonomskog i tehnološkog razvoja društva. Bibliotečko-informacioni sistem COBISS ponudio je bibliotekama, korisnicima COBISS-a, web-aplikaciju E-CRIS, koja omogućava da se u okviru nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema uspostavi evidencija istraživača i ustanova, potrebna za izradu bibliografija u okviru COBISS-a. E-CRIS.BH je informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini, koji je povezan sa bazom podataka COBISS.BH.

Bibliografija istraživača je takođe web-aplikacija koja omogućava izradu personalnih bibliografija istraživača, ukoliko bibliografski zapisi u bazi COBIB, pored uobičajenih bibliografskih podataka, sadrže i šifru istraživača i oznaku za tip dokumenta / djela.

Šifra istraživača (jednoznačna identifikacija autora) dodjeljuje se svakom istraživaču i ustanovi prilikom upisa u E-CRIS. Izrada bibliografije istraživača, zasnovana na jedinstvenoj metodologiji i kriterijima za vrednovanje rezultata istraživačke djelatnosti, dio je bibliotečkog rada koji će postati još značajniji u budućnosti.

---------------------------------------------------------------

Current research information system in Bosnia and Herzegovina (E-CRIS.BH) and bibliographies of researchers within COBISS

Both the application of new technologies and the Internet have brought changes in libraries that are becoming important element in development of science, education, research activity, and economic and technical development of society. For its users the Library-Information System COBISS has offered a Web application E-CRIS which enables setting up of research and institutions' databases within national library-information systems necessary for compilation of biographies within COBISS.  E-CRIS.BH is a research  information system of Bosnia and Herzegovina that is connected with COBISS.BH database.

Researchers’ bibliography is a web application that enables compilation of personal bibliographies for researchers, and which requires that bibliographical entries in COBIB database along with the ordinary bibliographical data contain researcher’s code and identification mark for the type of a document.

Researcher's code (author's unique identification) is allocated to each researcher and institution upon registration in E-CRIS. Compilation of author' bibliography, based on unique methodology and criteria for assessment of results of research activity, is a part of library activity that will become more significant in the future.

Keywords

bibliotečko-informacioni sistem; informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti; COBISS; E-CRIS.BH; bibliografija istraživača; šifra istraživača; tipologija dokumenta / djela; Library-Information System, research information system;researchers' bibliogra

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.