IZUM i biblioteke - 25 godina uspješne saradnje

Tomaž Seljak

Abstract

U 2009. godini IZUM će proslaviti 25. godišnjicu rada na području automatizacije i računarskog povezivanja biblioteka. U tom periodu dogodile su se velike društvene i tehnološke promjene koje su utjecale na njegov razvoj. Za lociranje nacionalnog centra za automatizaciju biblioteka u Mariboru bio je presudan mladi mariborski univerzitet koji je u računarskoj tehnologiji vidio svoju razvojnu priliku. Od samog početka u našem smo radu afirmisali sistematski pristup i međunarodne standarde po uzoru na OCLC. Izabran koncept uzajamne katalogizacije predstavljao je zahvat u tradicionalnu bibliotečku hijerarhiju, a automatizacija je unijela i brojne druge promjene u rad biblioteka, zato je izazvala i konzervativne otpore. Istraživači i univerziteti prvi su prepoznali važnost informatizacije biblioteka, a Savezni sekretarijat za razvoj je 1988. godine izabrao IZUM za generalnog izvođača velikog projekta Sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije. U kratkom vremenu do raspada Jugoslavije, u svim republikama i pokrajinama bili su postavljeni temelji automatizovanih bibliotečkih sistema, koji su bili značajni za razvoj nakon osamostaljenja novih država. U Sloveniji je IZUM postao javni zavod za razvoj i održavanje bibliotečkog sistema COBISS.SI te informacijskog sistema o istraživačkoj djelatnosti SICRIS. Po slovenačkom uzoru bili su uspostavljeni, te se izvode projekti virtualnih biblioteka BiH, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Svi ti bibliotečki sistemi sporazumno su se povezali u mrežu COBISS.Net, koja je jedna od najvećih bibliotečkih mreža u Evropi, jer joj se pridružila i Bugarska, a interes za saradnju iskazuju još i biblioteke u Albaniji i na Kosovu. IZUM je s COBISS-om značajno doprinio da se mijenja takođe i ugled bibliotekarske profesije, koju su prije četvrt vijeka povezivali sa prašnjavim skladištima knjiga, a danas je simbolizuje informacijska i komunikacijska tehnologija.

---------------------------------------------------------------

IZUM and libraries – 25 years of successful cooperation

In 2009, IZUM will celebrate 25th anniversary of its operation in the field of library automation and the computer linking of libraries. Over this time, many social and technological changes occurred and affected its development. Crucial in finding the location of the national centre for the automation of libraries in Maribor was a young Maribor-based university that saw in computer technology its development opportunity. Since the very beginning of our operation, a systematic approach and international standards, following the model of OCLC, have been applied. The chosen concept of shared cataloguing interfered with a traditional library hierarchy, whilst the automation brought about a number of other changes in the operation of libraries and thus also provoked conservative oppositions. Researchers and universities were first to become aware of how important was the computerisation of libraries, and in 1988 IZUM was appointed by the Federal Secretariat for Development as the leader of a large-scale project on the system of scientific and technological information of Yugoslavia. In a short period until the disintegration of Yugoslavia, in all republics and regions the foundations of automated library systems had been laid, which were of great relevance for the development after new states became independent. In Slovenia, IZUM got the role of a public institution for the development and maintenance of the COBISS.SI library system and the SICRIS current research information system. Following the Slovenian model, the projects on virtual libraries of Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia and Macedonia have been set up and carried out. All these library systems have linked by common agreement into a COBISS.Net network. With Bulgaria joining the network and with the interest for cooperation shown also by libraries in Albania and Kosovo, COBISS.Net has become one of the largest library networks in Europe. Through COBISS, IZUM has significantly contributed to the reputation of library profession. Today, the library profession is symbolised by information and communication technology, although only a quarter of a century ago, it was associated with dusty book warehouses.

Keywords

IZUM; bibliografski servis; automatizacija biblioteka; računarsko povezivanje biblioteka; uzajamna katalogizacija; SNTIJ; COBISS; CRIS; COBISS.Net; bibliographic service; library automation; computer linking of libraries; shared cataloguing

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.