Promjene bibliotečke paradigme : od identifikacijske do bibliografske funkcije kataloga

Senada Dizdar

Abstract

Informacijska tehnologija razvila je nove načine akumulacije artefakata kulture i promijenila društvene perspektive, a informacioni je šok u cijelome svijetu izazvao tako snažan potres da je on rezultirao nezapamćenim promjenama u svim sferama ljudske djelatnosti, pa i u oblasti bibliotekarstva. Mijenjajući se i izvana i "iznutra", biblioteke pokušavaju da odgovore tim izazovima i da se, ponovo propitujući svoje zadatke, prilagode tim promjenama, dovodeći u pitanje i validnost zadataka definiranih Pariškim načelima, gledajući u širem kontekstu globalnog okruženja, kao i pitanja o adekvatnosti kataloških zadataka. Cilj rada je da se prikaže kontekst unutar kojeg su nastale IFLA-ine studije Funkcionalni zadaci bibliografskih zapisa (Functional Requirements for bibliographic records FRBR) i Funkcionalni zadaci obrojčanih autoriziranih podataka (Functional Requirements for Numbering of Authority Records FRANAR) i, makar i u naznakama, pokažu konceptualne promjene koje se dešavaju u deskriptorskoj katalogizaciji. Razvoj ovih studija uslovljen je dvojakim zadatkom: poboljšati kvalitetu usluga prema tradicionalnim nositeljima zabilježenoga znanja, te proširiti i razviti isti nivo usluga prema svemu što je novo u informacijskom okruženju.

--------------------------------------------------------

Change in library paradigm: From identification to bibliographic function of catalogue

Information technology has developed new methods for accumulation of cultural artifacts, and has also changed social perspectives, while information shock caused unprecedented changes in the world in all areas of human activity including librarianship. Libraries strive to respond to these challenges adapting themselves to the change, questioning at the same time validity of the requirements defined by Paris Statements of Principles observed in wider context of global environment, as well as questions regarding suitability of catalogue requirements. The article presents context within the IFLA Studies Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) and Functional Requirements for Numbering of Authority Records (FRANAR) and show conceptual changes occurring in descriptive cataloguing. Development of these Studies is conditioned by two requirements: improvement of quality of service towards traditional holders of recorded knowledge, and expansion and development of equivalent level of services for everything that is new in information environment.

Keywords

Bibliografski odnosi; Funkcionalni zadaci bibliografskih zapisa; FRBR; Funkcionalni zadaci obrojčanih autoriziranih podataka; FRANAR; djelo; tekst; primjerak teksta; zadaci kataloga; identifikacijska funkcija kataloga; bibliografska funkcija kataloga

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.